Triết lý

Triết lý
background
Triết lý

 “Nghệ thuật cần có một vị trí thật đặc biệt trong hệ thống giáo dục chính thống nếu chúng ta thật sự muốn khám phá, phát triển Trí Tuệ và Sáng Tạo của con người” -globalart-

experience HandShake