THÔNG TIN cá nhân

 • Họ & tên (*):

 • Ngày sinh (*):

 • Giới tính (*):

  Nam Nữ
 • CMND số (*):

 • Tình trang hôn nhân (*):

 • Nghề nghiệp (*):

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Địa chỉ (*):

 • Tỉnh/TP (*):

 • Điện thoại di động (*):

 • Điện thoại liên hệ (*):

 • Email (*):

THÔNG TIN khác

 • Bạn biết global art qua kênh thông tin nào? (*):

 • Vị trí ưu tiên chọn mở trung tâm Global Art (*):

 • Vốn đầu tư ban đầu (*):

 • Vì sao bạn muốn nhượng quyền thương mại Global Art Creative:

 • Bạn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục/Kinh doanh chưa? (*):

  Không
 • Vui lòng mô tả thêm về khả năng tiếp thị và quan hệ giao tiếp:

 • Tôi cam đoan nhưng thông tin cung cấp trên là sự thật và đầy đủ. nếu có bất ký thiếu xót trong bảng thông tin trên, tôi sẽ bị loại đơn. Tôi biết răng mẫu đơn trên không phải là hợp đồng hay thỏa thuận ràng buộc khi global art bổ nhiệm tôi làm bên được nhượng quyền
 •  

  Đồng ý Không đồng ý
 •  

  Đăng ký